BRASHASPATI

 175,000.00

Description

1. BRAHASPATI VEDIC MANTRA PRAYOG
2. PURUSHSUKTAM
3. BRAHASPATI YANTRACHANAM
4. AATH BRAHASPATI MANTRA PRAYOG
5. BRAHASPATI KAVACHAM
6. AATH BHRASPATISTOTRATARINI
7. BHRASPATI SHANTI PRAYOG
8. SHRI BHRASPATI KAVACHAM
9. KULGURU SHARNAM
10. SHRI BHRASPATI STOTRAM
11. STREE BHRASPATI KAVACHAM
12 STREE BHRASPATI STOTRAM
13. SHRI BHRASPATI ASTOTRAMNAAMVALI.